روز آشنایی با پژوهشکده فیزیک و پژوهشکده علوم نانو

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

26 دی 1397


 

برگزارکنندگان
    کمیته برنامه‌ریزی
   -   حبیب خسروشاهی (سرپرست پژوهشکده فیزیک)
   -   رضا عسگری (ریاست پژوهشکده علوم نانو)
   -   علی ناجی ( عضو هیات علمی، پژوهشکده فیزیک)
   کمیته اجرایی
    علی ناجی (پژوهشکده فیزیک)- هماهنگ کننده
   -   شیما بابان‌زاده (پژوهشکده فیزیک)
   -   سمیرا محمدی (پژوهشکده علوم نانو)
   -   سمیراجم (پژوهشکده فیزیک)
    هماهنگ‌کنندگان جلسات موازی
     بهروز افتخاری‌نیا (پژوهشکده فیزیک)
  -   حمیدرضا افشار (پژوهشکده فیزیک)
     پویا بختی (پژوهشکده فیزیک)
  -   ربابه رسول‌خانی (پژوهشکده علوم نانو)
  -   فرهاد طاهر قهرمانی (پژوهشکده فیزیک)
  -   محمدرضا طاهری (آزمایشگاه ملی ماده چگال)
  -   مریم عزیزی (پژوهشکده علوم نانو)
  -   زهره فلاح (پژوهشکده فیزیک)
  هماهنگ کنندگان دانشگاه‌ها
  -  آزاده فریدی (دانشگاه صنعتی شریف)
  -   سید مهدی واعظ‌ علایی (دانشگاه تهران)
  -   سید محمدصادق موحد (دانشگاه شهید بهشتی)
  -   حسین عباسی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  -   بابک زارع رمشتی (دانشگاه علم و صنعت)
  -   ملیحه قدرت (دانشگاه تربیت مدرس)
   -  حسین حمزه‌پور (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)
   -  سیدنادر رسولی (دانشگاه گیلان)
   -  فهیمه کریمی‌پور (دانشگاه خوارزمی)
 

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.