برنامه زمان‌بندی برگزاری مصاحبه دکتری گرایش فیزیک ماده چگال
 

پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰

 

ساعت مصاحبه شماره داوطلبی ردیف

۱۰:۰۰-۱۰:۳۰

۲۷۹۰۰۱

۱

۱۰:۳۵-۱۱:۰۵

۲۷۸۹۶۹

۲

 

 

 

 

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.