Conferences

 

21st IPM Physics Spring Conference
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
May 21-22, 2014 (31 Ordibehesht- 1 Khordad 1393)


Conference Proceedings
 

مقاله نامه بیست و یکمین کنفرانس بهاره فیزیک (31 اردیبهشت و 1 خرداد 1393)

 * در این مقاله نامه تنها مقاله هایی درج شده است که توافق کتبی نویسنده مسوول آنها برای چاپ در مقاله نامه در روز کنفرانس دریافت شده باشد.

 مقاله نامه

عنوان مقاله

موسسه پژوهشی

نام و نام خانوادگی

 

PDF

مقایسه درهمتنیدگی اتم دو ترازی با میدان تابشی کاواک فوق اهمی در دو رژیم مارکوفی و غیرمارکوفی

دانشگاه گیلان

احمدی برجی، مهدی

1          

*

تانسور انرژی- تکانه در محیط همسانگرد اتلافی متحرک

دانشگاه اصفهان

احمدی، سمیرا

*

PDF

محاسبه نرخ واپاشی‌های بوزون هیگز خنثی در مدل هیگز سه‌گانه به عنوان یکی از روش‌های نسبت دادن جرم به نوترینو

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

اربابی فر، فاطمه

3          

PDF

شبیه سازی امواج مغناطوهیدرودینامیکی حلقه‌های شار میدان مغناطیسی استوانه‌ای

دانشگاه زنجان

اسمعیلی، شهریار

4          

PDF

مقایسه دیسکورد کوانتمی و همبستگی کوانتمی در نقطه کوانتمی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

افتخاری، حمیده

5          

PDF

Three years survey in Local Bubble with Diffuse Interstellar Bands

دانشگاه صنعتی شریف - پژوهشگاه دانشهای بنیادی

امین، فرهنگ

6           

PDF

Classification of the Geodesics and Noether Conservation Laws for some Specific Kaluza-Klein Solutions of Rotating Cylindrically Symmetric Fluid Models

دانشگاه الزهرا

آهنگری، فاطمه

7          

PDF

Feynman Path Integral Approach on Superconducting Qubits and Readout Process

دانشگاه صنعتی شریف

ایزدی راد، علی

8          

PDF

 اثر نقیصه‌های لبه‌ای بر ترابرد بار در نانونوارهای گرافنی

دانشگاه گیلان

ایزدی ویشکایی، سحر

9          

PDF

Spin dependent thermopower and magnetothermopower of carbon nanotube quantum dots

دانشگاه گیلان

ایزدی ویشکایی، سحر

10       

PDF

افزایش جذب نوری گرافن تک لایه بر اساس ساختار میکروکاواک نیم رسانا

دانشگاه تبریز

ایمان نژاد، ساناز

11       

*

دوگانگی-S در تانسورانرژی ممنتوم کنش بورن-اینفلد

دانشگاه فردوسی مشهد

بابایی آقبلاغ، حسین

*

PDF

محاسبه شار انرژی دریافتی و تغییرات دمایی جو در محیطMCNP

دانشگاه زنجان

باقری تودشکی، عالیه

13       

PDF

خواص ترمودینامیکی شبه دقیق مسئله دیراک-کیلینگ بک: رهیافت جبر لی

دانشگاه گیلان

برادران، مرضیه

14       

PDF

مطالعه مشاهده‌پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ

دانشگاه شیراز

بزرگ تبار، زینب

15       

PDF

شبيه سازی دينامیک حرکت افراد

دانشگاه زنجان

بلباسی، سميه

16        

PDF

مشخصات الکترونیکی گرافین و گرافین با بی‌نظمی طلا

دانشگاه آزاد اسلامی

بهروزی‌کیا، الهام

17       

PDF

گسترش فضای فاز و تقارن پیمانه‌ای در مدل چرن-سیمونز غیرآبلی ابرمتقارن

دانشگاه کاشان

بهلکه غراوی، خدیجه

18       

*

ناهمسانگردی مغناطیسی در Y2Fe14B و YFe3

دانشگاه صنعتی اصفهان 

تربتیان، زهرا

*

PDF

تابش هاوکینگ سیاهچاله کیهانی

 پژوهشگاه  دانش های بنیادی

تقی زاده فیروزجایی، جواد

20       

PDF

اثر پلاسمینوها بر روی ضریب چسبندگی وشکسانی گاز یوکاوا -فرمی در دمای متناهی

 دانشگاه  صنعتی شریف

تقی نواز، فرید

21       

PDF

مطالعه تابع ساختار پروتون با استفاده از تابع توزیع گلوئون

دانشگاه رازی

تیموری، فریبا

22       

PDF

مطالعه گرمای ویژه در زنجیره شبه یک‌بعدی

دانشگاه گیلان

ثقفی ویشکایی، زهرا

23       

PDF

سناریوهای مدرن تثبیت مدول حجم در نظریه ریسمان نوع IIB

دانشگاه کاشان

جعفریان، سحر

24       

PDF

تحلیل فرکانسی و استخراج پارامترهای فیزیکی Herculis

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

جوقینی، نادر

25       

PDF

محاسبه آنتروپی سیاهچاله‌ی پنج بعدی در نظریه ریسمان

دانشگاه محقق اردبیلی

حسن پور، سیده الهه

26        

*

Probing the Anomalous Couplings of the Top Quark with Gluon at the LHC and Tevatron

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

حصاری، هدی

*

PDF

From Tevatron’s top and lepton-based asymmetries to the LHC

 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

خطیبی، سارا

28       

PDF

طبقه بندی خودکار طیف ستارگان پایگاه SDSS-DR9 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دانشگاه زنجان

خیردستان، شکوفه

29       

PDF

بررس سطح مقطع تولید چارمونیوم ϒ(1S) در Tevatron Run II و LHC با در نظر گرفتن اسپین کوارک

دانشگاه لرستان

دادفر، ساره

30       

PDF

تقارن پیمانه‌ای مدل (1)CP در فضای ناجابجایی به روش غوطه وری BFT

دانشگاه کاشان

دانش نیا، نوشین السادات

31       

PDF

تونل زنی جوزفسونی از مولکول مغناطیسی ناهمسانگرد

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دشتی، نسترن

32       

PDF

مقایسه روش‌های مختلف اعمال تصحیحات گرانشی بر ترمودینامیک سیاهچاله‌ها

دانشگاه ایلام

دهقانی، محسن

33       

PDF

تعیین جرم ستاره نوترونی چرخشی و اختلاف جرم آن با ستاره نوترونی غیرچرخشی

دانشگاه تهران

دودانگه، سعید

34       

PDF

محاسبه خواص مغناطیسی و طیف مگنونی CaN در دو ساختار نیمه فلز

دانشگاه صنعتی اصفهان

ربانی، محمد

35       

*

بررسی تغییرات ثابت ساختار ریز با استفاده از طیف اختروشها در داده های اسلون

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

رحمانی، هادی

*

PDF

دانشگاه زنجان

رحمتی‌نژاد، اعظم

37       

PDF

خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی‌های مغناطیسی و غیر مغناطیسی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

رضایی، علی

38       

*

Search for s-channel single top-quark production in pp collisions at sqrt(s) = 8 T eV

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

رضایی، فردوس

*

PDF

Di-jets production in quark gluon plasmas

دانشگاه فردوسی مشهد

رفیعی، اعظم

40       

PDF

کهکشان‌های کوتوله‌ی خوشه‌ی کهکشانی گیسو در موند(MOND)

دانشگاه  صنعتی امیر کبیر

رنجبر، بنفشه

41       

PDF

گروه‌های کهکشانی در شبیه‌سازی کیهانی و مدل نیمه تحلیلی

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

رئوف، مجتبی

42

PDF

استخراج شبکه‌ی کارکردی مدل‌ تپه‌شنی و مقایسه‌ی آن‌ با شبکه‌ی کارکردی عصبی مغز

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

زارع پور، مهدی

43       

PDF

دانشگاه شیراز

زارع‌پور، سوده

44       

PDF

يك هاميلتوني با تقارن پيمانه‌اي براي آنيون‌ها

دانشگاه كاشان

سليماني‌پور، الهه

45       

PDF

کاربرد داده‌های اخیر فراوانی از فرآیند پراکندگی ناکشسان ژرف نیمه‌فراگیر

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

سلیمانی‌نیا، مریم

46        

PDF

بهبود پیش‌بینی خواص نوری GaSe در فاز β با تقریب TB-mBJ

دانشگاه محقق اردبیلی

سهمانی، محمدرضا

47       

PDF

بررسی اثر هارتمن در گرافین گاف‌دار

دانشگاه پیام نور

شرفی، نرگس

48       

PDF

رابطه‌ی نسبت جرم ستاره‌ای به درخشندگی و رنگ با در نظر گرفتن تابع جرم اولیه‌ی کهکشانی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

شعبانی، فایضه

49       

PDF

بررسی خواص مغناطیسی نانولوله گالیوم نیتراید زیگزاگ (5.0) آلایش یافته با عناصر واسطه

دانشگاه صنعتی شاهرود

شعبانی، مصطفی

50       

PDF

تاثیر فلزیت بر وارونگی چگالیِ ستاره‌های هلیومی خالص

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

شکری، بهروز

51       

PDF

اندازه گیری شیب تابع جرم و کسر دوتایی های خوشه ی باز آلفا برساووش

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

شیخی، نجمه

52       

PDF

Separation of micro particle in microfluidic devices using insulator-based Dielectrophoresis mechanism

دانشگاه شهید بهشتی

خاشعی، حسام‌الدین

53       

PDF

شبیه‌سازی اثر همرفت پرتابی در تحول ستاره‌های پر‌جرم

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

صفایی، فاطمه

54       

PDF

کنترل دینامیکی، روشی نو در کنترل سیگنال‌های نابهنجار قلب

دانشگاه صنعتی ارومیه

ضیائی، جاوید

55       

PDF

محاسبه تابع توزيع گلوئون وابسته به تكانه عرضي

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

طاهری منفرد، سارا

56        

PDF

A HIERARCHY OF LAX PAIRS FOR THE NEW THIRD ORDER INTEGRABLE SYSTEM

دانشگاه آنکارا

طلعتی، داریوش

57       

PDF

جایگزیدگی اندرسون برای قطبش‌های دایروی راستگرد و چپگرد در ساختارهای مگنتواپتیکی با ضرایب دی الکتریک کاتوره‌ای

دانشگاه بناب

عبدی قلعه، رضا

58       

PDF

میانگین زمان تثبیت در گراف های تکاملی با برازش ثابت

دانشگاه  صنعتی اصفهان

عسکری، مرضیه

59       

PDF

چگونه یک گرداب سیاره ای را به دام می اندازد؟

 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

عطائی ترشیزی، ساره

60        

PDF

مدل انرژی تاریک گوس بونه چاپلین گاز

دانشگاه بوعلی سینا

علائی، اسما

61        

PDF

شبیه سازی پدیده کاویتاسیون در بافت زنده

دانشگاه آزاد اسلامی

علیلو، لادن

62        

PDF

Spin-valve effect on superconducting graphene

دانشگاه پيام نور

عيني، زهرا

63        

PDF

مولکول DNA در میدان الکتریکی خارجی: مدل SSH

دانشگاه صنعتی ارومیه

فتحی زاده، سمیرا

64        

PDF

Effective band structure of H-graphene

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

فرجام، مانی

65        

PDF

بررسی پایدارسازی نانوفیبرهای الکتروریسی شده‌ی پلی‌اکریلونیتریل جهت ساخت نانوفیبرهای کربن

دانشگاه شهید چمران اهواز

قنواتی، شبنم

66        

PDF

Effect of the Non-axial Hexadecpole Deformations on Total Energy

دانشگاه دامغان

کاردان، اعظم

67        

PDF

سیاهچاله‌های دیلاتونی در ابعاد بالاتر جفت شده با الکترودینامیک غیرخطی

دانشگاه شیراز

کاظمی، علی

68        

PDF

آرایه‌ای دوبعدی از آهنرباهای دایمی مربعی برای اتم‌های فراسرد و چگاله های بوز- اینشتین

دانشگاه زنجان

کریمی، پروین

69        

PDF

The effect of dephasing on thermoelectric properties of polythiophene molecular

دانشگاه گیلان

گل صنملو، زهرا

70       

PDF

قطبش وادی و اسپین در سوپاپ اسپینی ابررسانای تک لایه MoS2

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

مجيدي فردوطن، ليلا

71       

PDF

اثر جذب مولکول تتراسیانواتیلن روی خواص الکترونی گرافن و گرافین

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مجیدی، رویا

72       

PDF

On the Robustness of z=0-1 Galaxy Size Measurements Through Model and Non-Parametric Fits

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

مصلح، معین

73       

PDF

Investigation of Chaos in the Relativistic Restricted Three-Body Problem

دانشگاه صنعتی شریف

معتمدی، شهریار

74       

PDF

محاسبه توابع ترکش پروتون

دانشگاه یزد

مکتوبیان بهارانچی، عاطفه

75       

*

آنتروپی درهمتنیدگی هولوگرافیک تعمیم یافته

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

ملاباشی، علی

*

PDF

Does the presence of cold dark matter can describe the high M/L ratios of UCDs?

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

منصوری، لیلا

77       

PDF

Non-Markovian dynamics of one spin ½ particle embedded in layered bath

دانشگاه تبریز

مهدیان، محمود

78       

PDF

اندازه‌گیری میدان مغناطیسی در لکه ستاره‌ای با استفاده از طیف سنجی

دانشگاه بوعلی سینا

مهرابی، احمد

79       

PDF

جایگزیده کردن میدان اسکالری و پیمانه‌ای بر روی شامه با دینامیک تعمیم یافته

دانشگاه مازندران

موذن سرخی، معصومه

80       

*

Two-color free-electron laser with two orthogonal undulators

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

میریان، نجمه سادات

*

PDF

تحول گروه‌های کهکشانی در شبیه‌سازی میلنیوم

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

هاشمی‌زاده، عبدالحسین

82       

PDF

بررسی خواص ترمودینامیکی ماده پایدار بتایی حاوی نوترینو با استفاده ار مدل توماس-فرمی

دانشگاه کاشان

واعظ زاده، صفورا

83       

PDF

واکنش تابشی در فضا - زمان تخت 4 بعدی مبتنی بر تقارن پوانکاره

دانشگاه کاشان

یعقوبی، پدرام

84       

PDF

تحول فراوانی عناصر در ستاره های سنگین چرخان با استفاده از شبیه سازی MESA

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

یوسفی زاده، سارا

85       

PDF

اثر برهم کنش الکترون-فونون بر خواص مغناطیسی و ترابردیِ زنجیره کربنی با اتصالات گرافینی

دانشگاه کاشان

یوسفی، مرضیه

86        

PDF

(Super) Poisson Lie symmetry in WZW models based on Drinfel'd (Super)doubles

دانشگاه  شهید مدنی آذربایجان

اقبالی، علی ( برنده جایزه علیمحمدی)

87

 

 

 * در این مقاله نامه تنها مقاله هایی درج شده است که توافق کتبی نویسنده مسوول آنها برای چاپ در مقاله نامه در روز کنفرانس دریافت شده باشد.

  Back

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.